IMA LI MAFIJE U PROMETU GASA?

J. Putniković

Tokom prošle godine Gazprom je na ime tri četvrtine provizije za prodaju gasa Srbiji dobio 15, a Srbijagas pet miliona dolara. Zbog poskupljenja gasa i rasta kursa dolara ove godine će ukupna provizija Yugorosgasa biti oko 40 miliona dolara.

Glavni krivci za ponovno izvlačenje iz zapećka afere da je Srbijagas svojevremeno propustio da kupi 25 odsto Yugorosgaza (što je omogućilo Gazpromu da postane većinski vlasnik u ovoj srpsko – ruskoj firmi), jesu jedno poskupljenje i dva političara koji su se tek sada setili da su poslanici u Skupštini Srbije, a time i zaštitnici interesa naroda, a i toga da čelnici državnih firmi mogu da rade šta hoće, uglavnom bez ikakvih posledica.

Poskupljenje gasa od bezmalo 60 odsto za kupce iz kategorije domaćinstava i činjenica da Srbijagas preko Yugorosgasa, a ne direktno, kupuje prirodni gas od Gazproma povod su liderima Lige socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno demokratske partije, Nenadu Čanku i Čedomiru Jovanoviću da gromoglasno krenu u borbu protiv gasne mafije i da traže odgovornost od krivaca što se gas kupuje preko posrednika kao i zbog propuštene prilike da se kupe akcije Jugorosgasa. Jovanović čak, u žaru političke retorike, ponovo pominje i "preispitivanje štetnog srpsko – ruskog energetskog aranžmana s Gazpromom". Pominju se, poimenično i po partijskoj pripadnosti, glavni krivci... Sve dakle, podseća na već viđen scenario iz niza srpskih afera koje se uglavnom ovako “naduvaju”, eksploatišu a onda “splasnu” bez da su i za milimetar bilo šta pomerilo na bolje.Izvor Gasproma u zapadnom Sibiru

Što ne kupiše akcije

No, krenimo redom. Balkanmagazin je došao u posed dokumenata čijim čitanjem se vidi hronologija propuštene šanse da se kupi četvrtina Yugorosgaza.

5. aprila 2005. godine direktori Yugorosgaza Jovan Vulin i Sergej Struk šalju belešku Nebojši Lemajiću, tada pomoćniku generalnog direktora NIS-a za gas u kojoj ga obaveštavaju o “Programu aktivnosti na sprovođenju Protokola o pregovorima između delegacija OAO Gazprom i kompanije NIS od 23. marta 2005. godine, sa izvršiocima i rokovima".

Tačka 9 ovog dokumenta je Priprema za Skupštinu Yugorosgaza u nedelji koja počinje 16. maja 2005. godine sa dnevnim redom koji, između ostalog, predviđa: Donošenje Odluke i razmatranje informacija, saglasno Protokolu od 23. marta 2005. godine o:

-učešću Gazproma i NIS-a u osnovnom kapitalu Yugorosgaz 50 % : 50 %,

-informacije o regulisanju svojinskih odnosa na gasovodima MG-09 i RG 09-07,

-informacije o podzemnom skladištu gasa u Banatskom dvoru, sa planom aktivnosti.

20. aprila 2005. godine Jovan Vulić piše Željku Popoviću, v.d. genralnog direktora NIS-a i obaveštava ga da “imajući u vidu Protokol o razgovorima NIS / Gazprom od 23. marta 2005. godine, preuzete obaveze i interes NIS-a da do planiranog sastanka što pre dođe, kadrovske promene do kojih je došlo u međuvremenu u Gazpromu (Medvedev umesto Komarova), činjenicu da će od juna meseca biti sve teže organizovati razgovor NIS / Gazprom na visokom nivou, prethodno opredeljenje da se planirani sastanak održi u Prčnju (hotel popunjen do 28. maja) bilo bi korisno da što pre predložite g. Medvedevu sastanak u periodu posle 29. maja.”Direkcija Gasproma u Moskvi

Vulić takođe piše da “tokom susreta nastavili bi se razgovori NIS /Gazprom o već pokrenutim pitanjima i održale skupštine akcionara Yugorosgaza i Progresgastrejdinga. Do tog roka bili bi održani i razgovori na ekspertskom nivou, kako je to i samim protokolom predviđeno.”

25. aprila 2005. godine Vulić piše Lemajiću i obaveštava ga da mu dostavlja Nacrt - predlog za donošenje odluke Upravnog odbora NIS-a o povećanju učešća u osnovnom kapitalu Yugorosgaz sa 40 na 50 %. Takođe mu dostavlja i prethodnu odluku UO NIS br. 6073-9 od 10. jula 2002. godine prema kojoj je u bitnom sastavljen i Nacrt predloga nove odluke, koju bi trebalo da donese Upravni odbor NIS-a.

13. maja 2005. godine UO NIS na 21. vanrednoj sednici daje, između ostalog, saglasnost "na učešće NIS-a u osnovnom kapitalu Yugorosgaza, čija je ukupna visina utvrđena tačkom 1. ove odluke u iznosu od 50 %". U dokumentu koji je potpisao Miloš Tomić, predsednik UO NIS-a, piše:

Takođe se odobrava zaključenje ugovora o kupovini akcija sa PGT i Beobankom, radi dostizanja 50 % upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala NIS-a u Yugorosgazu a u svemu saglasno “uslovima i rokovima iz predloga ugovora, a koji iznosi bi zajedno sa već uplaćenim iznosom od 10.703.652,81 dolara činili ukupno 15.608.500,21 dolar.”

Navedeno je takođe da “ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a proizvodiće pravno dejstvo pod uslovom da nadležni organi Gazproma, odnosno, skupštine Yugorosgaza donesu odgovarajuće odluke o smanjenju osnovnog kapitala Yugorosgaza odnosno, o dostizanju od strane Gazproma 50 % upsanog osnivačkog kapitala u Yugorosgazu”. Drugi uslov je “saglasnost nadležnih državnih organa Republike Srbije”.

Za realizaciju ove odluke i zaključenje ugovora o kupovini akcija sa PGT i Beobankom u stečaju zadužen je Milutin Prodanović, tadašnji direktor NIS Eneregogasa.

21. maja 2005. godine Vulić i Struk “na osnovu člana 17 Statuta AD Yugorosgaz Beograd sazivaju redovnu sednicu Skupštine AD Yugorosgas, koja će se održati u Prčnju u Crnoj Gori od 28. do 31. maja” sa dnevnim redom gde je, između ostalog, navedeno i Razmatranje informacija i donošenja odluka u vezi sa Protokolom od 23. marta 2005. godine o donošenju “odluke o učešću OAO Gazprom i NIS u osnivačkom kapitalu AD Yugorosgaz.”

24. maja 2005. godine Nebojša Lemajić, pomoćnik generalnog direktora NIS-a šalje u Yugorosgaz Informaciju o odluci Upravnog odbora NIS o povećanju učešća NIS-a u Yugorosgazu sa 40 na 50 %. Odluka je doneta na 21. vanrednoj sednici UO NIS održanoj 13. maja 2005. godine u Novom Sadu.

“U tom cilju UO NIS odobrio je i zaključenje ugovora o kupovini akcija PGT u Yugorosgazu na iznos od 4.872.848,50 dolara, kao i sa Beobankom u stečaju na iznos od 2.900,00 dinara,” piše Lemajić uz napomenu da je “za sprovođenje donetih odluka UO NIS ovlastio generalnog direktora NIS-a”, dakle, Željka Popovića.
22. avgusta 2005. godine
u Službenoj belešci sa sastanka održanog u vezi pripreme Skupštine Yugorosgaza u NIS Energogasu piše:

“Nakon razmatranja odluke Skupštine akcionara održane u Moskvi 7. juna 2005. godine, odluka UO NIS-a donetih u vezi visine osnivačkog kapitala NIS-a u Yugorosgazu kao i zahteva zamenika predsednika UO OAO Gazprom Moskva, gospodina A. I. Medvedeva zaključeno je:

-da se za realizaciju od strane Skupštine Yugorosgaza i UO NIS-a, odobrenih ugovora za kupovinu akcija od PGT, odnosno osnovnog kapitala od strane Beobanke u stečaju, zatraži saglasnost Vlade Republike srbije preko ministarstva rudarstva i energetike.

Za nosioca ovih aktivnosti imenovan je Gavra Kaličanin iz NIS Energogasa, sa rokom delovanja do 25. avgusta iste godine.

-da se pristupi izradi radne verzije Ugovora o osnivanju Yugorosgaza i Statuta Yugorosgaza, usklađenih sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Za nosioce ovih aktivnosti imenovani su Gavra Kaličanin i Jovan Kaluđerović iz Yugorosgaza, sa rokom delovanja do 26. avgusta iste godine."

U ovom dokumentu, takođe, kaže se da treba izraditi pravno imovinske aspekte, profilisati delatnost Yugorosgaza, kao i odrediti nosioce aktivnosti na izradi koncepcije daljeg razvoja rusko – srpske saradnje u oblasti gasne industrije... Ova beleška dostavljena je Prodanoviću ali i Srđanu Bošnjakoviću, direktoru NIS Gasa.

Radna grupa je navedene rokove ispoštovala. U međuvremenu je, tokom septembra, u Srbiji boravila delegacija Gazproma.

19. oktobra 2005. godine Jovan Kaluđerović iz Yugorosgaza Veliboru Jovanoviću, diplomiranom pravniku u NIS-u dostavlja nacrte Ugovora NIS – PGT i NIS – Beobanka kao i fotokopije odluka UO NIS i Skupštine Yugorosgaza. Sve uz napomenu da je “zastoj u obavljanju određenih aktivnosti, prouzrokovan postupkom transformacije i reorganizacije NIS-a”.
Reč je, da podsetimo, o transformaciji javnog preduzeća u NIS AD, pri čemu je iz javnog preduzeća NIS izdvojen Srbijagas, kao javno preduzeće. U okviru ove transformacije Milutin Prodanović je smenjen sa mesta direktora Energogasa.

24. oktobra 2005. godine Miloš Tomić, sada direktor JP Srbijagas, piše Medvedevu u Gazprom i Željku Popoviću, koji je predsednik UO NIS AD i zamenik predsednika Skupštine Yugorosgaza. U tom pismu Tomić ih obaveštava da je 1. oktobra JP Srbijagas preuzela od NIS-a obavljanje delatnosti transporta, distribucije i trgovine prirodnim gasom u Republici Srbiji i da “čini velike napore da sva prava i obaveze realizuje u što kraćem roku”.

“U međuvremenu koristimo priliku da Vas informišemo da je JP Srbijagas spremno da preuzme akcije PGT i Beobanke u stečaju u AD Yugorosgaz, a imamo i određene predloge za izmenu i dopunu radnog teksta osnovnog akta i statuta AD Yugorosgaz, o čemu ćemo predstavnike Gazproma neposredno i blagovremeno informisati putem formirane radne grupe”, najavljuje, takođe, Tomić.

25. oktobra 2005. godine Sergej Struk odgovara na ovaj Tomićev dopis u ime Gazproma i upozorava: "Želimo da Vam skrenemo pažnju da je u preostalom vremenu do kraja godine ostalo da se reši niz životno važnih pitanja za AD Yugorosgaz kao i ključnih pitanja za dalju saradnju sa OAO Gazprom”. Struk na kraju ovog dopisa predlaže da se sednica Skupštine AD Yugorosgaz održi do kraja novembra.

A. Medvedev predlaže da Gazprom kupiAleksandar Medvedev

22. novembra 2005. godine lično Aleksandar Medvedev piše Tomiću i obaveštava ga da je Gazprom spreman da kupi 25 % akcija Yugorosgaza od PGT-a i da počne da realizuje niz projekata kao što su izgradnja gasovoda Dimitrovgrad – Niš, opremanje podzemnog skladišta gasa u Banatskom dvoru.... Medvedev piše da će ove poslove raditi skupa sa kompanijom – ćerkom, Bosfor Gaz iz Turske, čiji su predstavnici u okviru delegacije Gazproma bili 15. septembra na sastanku sa Radomirom Naumovim, tadašnjim ministrom energetike i Velimirom Ilićem, tadašnjim ministrom za kapitalne investicije. Medvedev, takođe, napominje da Gazprom namerava akcije u Yugorosgazu kupi preko kompanije grupe Gazpeksport – Central Energy and Gay AG Viena, Austria.

8. decembra 2005. godine Struk piše Tomiću i obaveštava ga da je 2. decembra Radna grupa pravnika Gazproma razmatrala osnivačka dokumenta Yugorosgaz AD, najavljuje novog akcionara i traži da se na narednoj sednici Skupštine Yugorosgaza razmatra plan budućeg rada jer je Gazprom odlučio da u 2006. godini kao osnivački ulog u AD Yugrosgaz uplati 10,6 miliona dolara.

23. decembra 2005. godine Miloš Tomić, povodom najavljene sednice Skupštine akcionara Yugorosgaza za 26. decembar 2005. godine piše Medvedevu:

“Saglasno odluci Skupštine Yugorosgaza od 7. juna 2005. godine (tačka 4. Odluka o učešću OAO Gazprom i NIS-a u osnivačkom kapitalu društva) JP Srbijagas Novi Sad je PGT-u dostavio nacrt ugovora o prodaji akcija, a u skladu sa odlukom UO NIS-a od 13. maja 2005. godine. JP Srbijagas je informisalo nadležne u Vladi Srbije o interesu Gazproma za kupovinu akcija PGT-a u Yugorosgazu i očekujemo njihov stav.”

Vlada Srbije nije se oglasila

Stav tadašnje vlade Srbije nije se čuo a već posle nove godine Gazprom je kupio akcije PGT-a i Beobanke u stečaju i postao vlasnik 75 % Yugorosgaza. Srbija, odnosno Srbijagas postaje manjinski akcionar. Čini se da se sve desilo kako jeste zato što su nadležni u NIS-u, a potom Srbijagasu, smatrali da imaju svo vreme ovog sveta a Rusi nisu hteli da čekaju. Za očekivati je da se oglasi i tadašnji ministar Naumov, u čijem resoru je, izgleda, nešto takođe zakazalo. Ili, ako je Ministarstvo energetike prosledilo predlog o kupovini akcija u Yzgorosgazu ostalim članovima tadašnje vlade, da kaže ko je kriv.Radomir Naumov

Provizija od četiri odsto

Naredne godine, od 1. januara 2007. Gazpromeksport insistira da Srbijagas ubuduće kupuje gas od Yugorosgaza. Provizija je 4 %, prema informacijama Balkanmagazina iz Srbijagasa. Tokom prošle godine Gazprom je na ime tri četvrtine ove provizije dobio 15 a Srbijagas 5 miliona dolara. Zbog poskupljenja gasa i rasta kursa dolara ove godine će ukupna provizija Yugorosgasa biti oko 40 miliona dolara. U Srbijagasu nezvanično tvrde da taj novac Yugorosgaz koristi za nastavak radova na gasifikaciji koju je otpočeo još po osnivanju, 1996. godine.Izgradnja gasovoda u Rusiji

Kao što je Balkanmagazin već pisao, ovih dana je aktuelna prodaja akcija Progresa u Progresgastrejdingu. Tih 30 % akcija ponuđeno je Srbijagasu i, posle nećkanja određenih struktura, doneta je ipak odluka da se akcije kupe. Nadamo se da odluka nije samo deklarativna, kao kod akcija Yugorosgaza jer, Gazpromu sutra može pasti na pamet da PGT bude vrlo važan igrač u gasnom sektoru Srbije. A tu nije reč ni o kakvoj gasnoj mafiji već o monopolisiti, svetskom, koji svoju poziciju obilato koristi. Kad već nema od koga drugog da kupi gas, Srbija bi morala da se sabere i na najpametniji način iskoristi to što ima.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...