Efikasan železnički transportini sektor neophodan za razvoj Srbije

Zoran Knezević

Aktuelni menadžment, uz podršku Vlade Srbije želi da Železnica Srbije razvije u kompaniju koja korisnicima obezbeđuje efikasnu i konkurentnu uslugu po prihvatljivim cenama, poručio je Miroslav Stojčić, generalni director ove kompanije sa juče održane II međunarodne konferencije “Železnička infrastruktura u regionu”, dok je dr Svetlana Vukanović, ekspet svetske Banke za sektor železnica istakla da je efikasan transportini sektor neophodan za razvoj Srbije, jer on može da ubrza ekonomski oporavak zemlje.

Strateški ciljevi i Vlade Srbije i Železnica Srbije su reforma, kojom bi se zaustavio silazni trend u kapacitetu nacionalnog železničkog operatera da obavlja osnovne poslove i realizacija tekućih projekata, što bi trebalo da obezbedi veće brzine i efikasniji rad preduzeća kao i regionalno povezivanje, istakla je juče Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture otvarajući II međunarodnu konferenciju “Železnička infrastruktura u regionu”, koju je organizovao internet časopis Bakanmagazin pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i u saradnji sa Železnicama Srbije.

Ministarka Mihajlović je pohvalila Železnice, istakavši da od svih javnih preduzeća u kojima je započeto restruktuiranje jedino u ovom preduzeću sve teče po planu koji je usaglašen i sa MMF-om.

“Realizacijom započetih projekata na obnovi pruga u Srbiji, završetkom železničke stanice Prokop i drugih projekata izdvajanja iz budžeta za subvencioniranje ovog javnog preduzeća biće smanjena za 50 odsto”, rekla je Mihajlovićeva i dodala da bez jasne vizije Vlade i reforme preduzeća Železnice ne mogu očekivati napredak.

zeleznice-Zorana-Mihajlovic

Promene na železnici menjaju i Srbiju

Miroslav Stojčić, generalni direktor Železnica Srbije je istakao da svaka promena u ovom preduzeću inicira promene i u drugim segmentima delovanja privrede i da je zato predstojeća, a već započeta reforma, važna. (prezentacija - Miroslav Stojčić - ppt / prezentcija - Miroslav Stojčić - eng - ppt)

”Srpske železnice su, po imovini, jedno od najvećih preduzeća u javnom sektoru i zbog toga imamo važnu ulogu u domaćem železničkom sektoru. Naša kompanija upravlja železničkom infrastrukturom, organizuje i realizuje železnički putnički saobraćaj i železnički robni transport. Ukupna dužina železničke mreže o kojoj vodimo računa je 3.809 kilometara, od čega je 283 kilometra dvokolosečnih pruga a 1.286 kilometara je elektrificirano. Železnice Srbije svakodnevno u saobraćaju imaju 110 lokomotiva, koje opslužuju 3.570 teretnih kola i 126 kola za prevoz putnika. Samo ta imovina vredi nešto više od dve milijarde evra”, rekao je Stojčić na I panelu konferencije “Značaj i efekti restrukturiranja Železnica Srbije“.

Železnice Srbije su tokom prošle godine ostvarile obrt od 218 miliona evra, od čega je sopstveni prihod iznosio 108,1 milion evra, dok su subvencije države iznosile 109,9 miliona evra. U Železnicama Srbije trenutno je zaposleno 17.078 radnika. Oni su tokom prošle godine prevezli 10.8 miliona tona robe i 7.4 miliona putnika. Ostvareno je 21.6 miliona voznih kilometara (vozovi za prevoz putnika 15.7 miliona, teretni vozovi 5.9 miliona) i 7.1 milijarda bruto tonskih kilometara (vozovi za prevoz putnika 1.6 milijardi, teretni vozovi 5.5 milijardi).

“Naša kompanija je u poslednjih 20 godina doživela značajno smanjenje obima rada. Sledstveno višegodišnjem zaostatku u održavnju postoji značajan pad maksimalnih brzina na mreži. Kao rezultat nedostatka voznih sredstava i kašnjenja vozova značajno je opao kvalitet usluga, a produktivnost naše radne snage i voznih sredstava se procenjuje kao niska u poređenju sa susednim kompanijama. Prosečna starost naših zaposlenih je, na primer, 48 godina, sa 26 godina prosečnog radnog iskustva”, istakao je direktor Stojčić.

Govoreći o planovima razvoja Stojčić je naglasio da aktuelni menadžment, uz podršku Vlade Srbije želi da Železnica Srbije razvije u kompaniju koja korisnicima obezbeđuje efikasnu i konkurentnu uslugu po prihvatljivim cenama.

zeleznice-Miroslav-Stojcic

“Sveobuhvatan program poboljšanja, koji se upravo razvija vodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i energetike, uz podršku međunarodnih finansijskih institucija. Program uključuje niz koraka koji vode ka unapređenju performansi celog železničkog sektora, unapređenju performansi srpskih železnica i omogućavaju Ministarstvu da bude u skladu sa EU legislativom. Pomenuti koraci uključuju pregled institucionalnih aranžmana, artikulaciju poslovnih i finansijskih unapređenja u radu srpskih železnica i primenu neophodnih poboljšanja u praksi”, objasnio je direktor Stojčić.

Do sada definisani koraci na restruktuiranju Železnica Srbije, prema Stojčićevim rečima, uključuju operacionalni plan rada za program reformi, raspodelu sredstava između železničkih kompanija, raspodelu zaposlenih, predlog za raspodelu obaveza, nacrt plana restrukturiranja radne snage i komunikacioni plan za podršku programu reforme.

“Naši kratkoročni planovi uključuju detaljnu razradu korporativnih planova za železničke kompanije i inicijative za podršku poboljšanja performansi, u skladu sa ciljevima postavljenim za srpski železnički sektor”, zaključio je direktor Stojčić.

Više profita manje subvncija

Dr Svetlana Vukanović, ekspet svetske Banke za sektor železnica smatra da je efikasan transportini sektor neophodan za razvoj Srbije, jer on može da ubrza ekonomski oporavak zemlje. (prezentacija - dr Svetlana Vukanović - pptx)

“Železnice Srbije, iako po svim pokazateljima efikasnosti pokazuju tek oko trećinu proseka EU, imaju značajan potencijal, posebno u transportnom saobraćaju i to u delu tranzita između Bliskog i srednjeg istoka i EU. Srbija bi, zapravo, trebalo da racionalizuje železničku mrežu stvarnim potrebama i pravcima koji će zaista biti korišćeni. Poboljšanje uslova poslovanja i isplativosti železnice biće dobar signal za privatne operatere, koji bi mogli da uđu na železničko tržište Srbije”, rekla je Vukanovićeva.

Vukanovićeva je dodala da Akcioni plan, koji je pripremljen od strane Svetske banke, podrazumeva uspostavljanja menadžmenata koji treba da bude komercijalno orijentisan.

Sledeće je potreba smanjenje radne snage, s obzirom na nisku produktivnost. Smanjenje broja radnika biće delimično izvedeno prirodnim odlivom ali i prekvalifikacijom i odgovarajućim socijalnim programom. Vukanovićeva je podsetila da su reforme u železničkom sektoru Srbije počele pre nekoliko godina i rezultirale nekim značajnim pomacima (usvajanje modernog zakonskog okvira i formiranje regulatornog tela…).

“Imajući u vidu odlučnost Vlade i menadžmenta da uradi neophodne reforme kao i tešku finansijsku situaciju i performanse ŽS, razvoj i implementacija Akcionog plana reformi bi trebalo da bude trenutni focus”, savetuje Vukanovićeva.

U saradanji sa srpskom stranom Svetska banka je pripremila studiju “Ubrzane reforme železničkog sektora u Srbiji”, koja je zavrsena u novemberu 2014. u kojoj se konstatuje da je trenutno stanje neodrživo što potkrepljuju i najnoviji podaci o poslovanju.

“Kompanija od subvencija pokriva 40 odsto ukupnih operativnih troškova, a u period od 2008. do 2013. godine podrška države (uključujući i gubitke) iznosila je od 0.64 do jedan odsto GDP-a (u proseku 0.88%) svake godine. Takođe, produktivnost radne snage je na nivou 30 % EU-27 proseka, intezitet saobraćaja je takođe na 30% EU-27 proseka, intezitet putničkog saobraćaja 11 %, intezitet teretnog saobraćaja 54 %, produktivnost lokomotiva 30 %, produktivnost vagona na 40 % EU-27 proseka. Pored toga, imovina je u lošem tehničkom stanju i potrebna joj je zamena ili unapređenje. Na primer, 85 % lokomotiva starije je od 35 godina, 65 % putničkih vagona starije je od 35 godina, 70 % radova na obnovi pruga urađenoje pre 30 godina a 80 % električnih i signalnih sistema stariji je od 30 godina”, navela je Vukanovićeva.

Svetlana-Vukanovic

Imajući u vidu slabe operativne performanse Železnica, karakteristike imovine, smanjenje subvencija, EU pregovore i potrebu prilagođavanje domaće legislative, otvaranje tržišta… Svetska banka je ocenila da je verovatno da će se situacija u srpskim železnicama samo dodatno pogoršati ako se hitno ne pokrenu reforme i ne otvori prostor za iskorišćenje postojećih potencijala.

Dr Vukanović je dodala da usled fiskalnih ograničenja postoji potreba da Vlada Srbije selektivnije finansijski podržava železnice.

“Vlada Srbije želi da poveća efikasnost i kompetativnost železničkog transportnog sistema i zato pregovara sa Evropskom komisijom i vladama zemalja zapadnog Balkana o ugovoru o železničkom transport, kako bi se harmonizovale nacionalne legislative sa onom koja važi u EU. Želja Srbije je da postane integralni deo Evropskog transportnog tržišta, zbog čega se nastoje dobiti sredstva iz povoljnijih fondova (kao što je IPA) za razvoj železničke infrastrukture. Važno je naglasiti da jednom, kada Srbija uđe u EU, finansijska pomoć železnicama neće biti moguća van jasno definisanih davanja za infrastrukturu i putničke usluge”, istakla je Vukanovićeva.

Reforme su uvek teške

Reforme železnica su teške same po sebi, a još više u trenutnim uslovima i okruženju postojećih i planiranih reformi, pojasnila je ekspert Svetske banke.

“Važno je da se Železnice Srbije reorganizuju i da se promeni orijentacija manadžementa prema komercijalno orijentisanoj kompaniji sa autonomnim menadžmentom, koji je slobodan da pravi važne poslovne odluke o novim rutama, zaposlenima, smanjenju usluga i zatvaranju ruta. Zato je i bilo neophodno da se kompanija podeli na četiri dela (3+1 (privremeni) holding) na bazi postignuća performansi koje nadgleda resorno ministarstvo. Sledeći koraci su kompenzovanje za pružanje socijalnih usluga i stalna edukacija kadrova, pa i najviših nivoa menadžmenta. Veliki izazov će biti smanjenje radne snage (skoro 50 %, kako bi se dostigao EU prosek), zbog čega će taj proces morati da se obavi u fazama i sa odgovarajućim i fer socijalnim programom. Naravno, uz to ide i racionalizacija linija i odlaganje viška imovine (hiljade vagona i lokomotiva)”, objasnila je Vukanovićeva buduće faze restruktuiranja železnice.

zeleznice-ucesnici

Prema planu Svetske banke restruktuiranje železnica u Srbiji treba da bude obavljeno u više faza, a što će trajati nekoliko godina.

“Reformski proces može biti strateški i postepeno uvođen tokom unapred definisanog broja godina (do ulaska u EU), da bi se dobilo dodatno vreme za rešavanje socijalnih posledica određenih akcija, kao što je smanjenje radne snage i smanjenje mreže. Prva faza je relativno kratka i traje oko godinu dana. Počinje reorganizacijom Železnica Srbije, osnivanjem/razdvajanjem novih kompanija i prenosom viška sredstava i radne snage na holding. Druga faza je tranzicioni period koji traje tri do četiri godine i tokom koga se otuđuje višak imovine, nastavlja se smanjenje radne snage, konsoliduje se mreža. Treća faza traje godinu do dve i ona se sprovodi pre samog priključivanja EU”, objasnila je Vukanovićeva.

Kao pozitivne korake u restruktuiranju železnica Vukanovićeva je istakla odluku Vlade da formira Nadzorni odbor Železnica Srbije, promenu menadžmenta, razdvajanje ŽS na četiri kompanije – prevoz robe, prevoz putnika, infrastruktura i holding, usvajanje osnivačkih akata i statute novih kompanija i njihova registracija.

“Sledeći zadaci su usvajanje korpporativnog i finansijskog plana restruktuiranja do septembra 2015. godine, što je realno, s obzirom da je usvojen projektni zadatak i da je završena selekcija konsultanata, koji će početi da rade u maju. Ostaje da se donese plan ušteda, kako bi se kompenzovalo smanjenje subvencija (15 miliona evra) i redovo izmirivala dugovanja prema drugim javnim preduzecima a neophodno je obezbediti i komercijalan rad kompanije za prevoz robe od decembra 2017. godine jer, biznis kao do sada nije održiv”, objasnila je Vukanovićeva.

Sami sebi najveći neprijatelji

Dr Branislav Bošković, profesor Saobraćajnog fakulteta rekao je da za uspešno restruktuiranje Železnica Srbije postoje određeni preduslovi kao što su postojanje obostrane volje (države i kompanije) da se uđe u proces i njegovu realizaciju, da postoji odgovarajući uticaj javnosti, koji će primorati aktere na ulazak u proces restrukturiranja i držati tempo promena, da je neophodno prepoznavanje i postojanja obostranog interesa (države i kompanije) za regulisanje odnosa, odgovarajući kapaciteti organa vlasti i drugih institucija sa kompetencijama za izvođenje promena i regulisanje odnosa i da su najbitniji kompetentni ljudski resursi, koji će kreirati odnose i obezbediti realizaciju i kontrolu sprovođenja. (prezentacija - dr Branislav Bošković - ppt)

zeleznice-Branislav-Boskovic

Profesor Bošković je, objašnjavajući šta nas sprečava u ispunjenju pomenutih preduslova, naglasio šta se mora menjati.

“To se pre svega odnosi na odsustvo spremnosti i odgovornosti za ispunjavanje preuzetih obaveza, nerazvijena sposobnost za kooperaciju, niska kompetentnost i neefikasnost administracije, neevropska kultura komunikacije, mali kapaciteti za rešavanje konfliktnih situacija, prezir prema tačnosti i pouzdanosti, nepoštovanje pravila, procedura i preuzetih odgovornosti, sklonost ka autarhiji, nespremnost da se prepoznaju prave prepreke na putu restrukturiranja. Jer, u stanju smo da opravdamo svako nečinjenje”, objasnio je prof. dr Bošković, kritikujući filozofija kratkoročnog pukog preživljavanja, koja nadvladava strateške poglede i način rada.

Savetnik ministarke Mijhajlović za železnicu Miroljub Jeftić je rekao da je najveći izazov bio naći menadžment koji će napraviti pare i da se sada, kada je taj posao urađen, može pristupiti realizaciji planiranih ciljeva na železnici.

Rajko Ković, pomoćnik generalnog direktora Železnica Srbije rekao je da je važno što imamo tržišno orijentisanost Železnice i što kompanija manje zavisi od subvencija. Ipak, naglasio je Ković, potrebno je imati analize stanja i mogućnosti da se kompanija tržišno nadmeće.

“Ono što nam sada predstoji su meseci u kojima zaposlenima u Železnicama, po svim nivoima, treba objasniti šta reforme znače, kako bi ih oni prihvatili”, rekao je direktor Ković.

zeleznice-Rajko-Kovic

Milutin Ignjatović, Rajko Ković...

Komšijska podrška

Ivan Vuković, član UO Hrvatskih železnica izrazio je punu podršku Železnicama Srbije za predstojeći program restruktuiranja i ponudio svu pomoć u razmeni iskustava i tehničkoj saradnji. Vuković je sugerisao da se prilikom restruktuiranja železnica u Srbiji prednost u izvođenju radova i nabavci opreme da domaćim firmama, kao što je to urađeno u Hrvatskoj.

Direktor Saobraćajnog instituta CIP Milutin Ignjatović podsetio je da restruktuiranje Železnica Srbije nezavistan proces od obnove infrastrukture.

“Stiče se utisak kao da Železnice Srbije u proteklih 30 godina nisi želele ništa da menjaju po pitanju obnove infrastructure”, rekao je Ignjatović.

Tokom diskusije generalni direktor Železnica Srbije Miroslav Stojčić je naglasio značaj pravljenja pozitivne atmosfere u javnosti o procesu restruktuiranja Železnica.

“Javnost je u ovom procesu veoma važna jer, bilo kakva neproverena i tendenciozno plasirana informacija može izazvati veoma loše socijalne konotacije. Zato je jedan od osnovnih zadataka menadžmenta da obezbedi stabilnost za poslovanje, uprkos potresima koje će predstojeće promene izazvati”, zaključio je Stojčić.


Upozorenje:

Web časopis Balkan Magazin ne odgovara za sadržaj objavljenih komentara. Sva mišljenja, sugestije, kritike i drugi stavovi izneseni u komentarima su isključivo lični stavovi autora komentara i ne predstavlja stavove redakcije Web časopisa Balkan Magazin.

captcha image
Reload Captcha Image...